INSTRUCTIONS (ENGLISH)

Open up the dice carefully by lifting with fingernail or inserting a sharp tip under the numbers “40” and “9”. Place something, like sand, from your ancestors land or final resting place inside the dice. Close the dice carefully. The dice are now yours. Do not now share your dice with another family or give your dice to another as a gift.

Obtain a bird feather and a dry animal bone (say from a chicken). Hold the dice, along with the feather and the bone in both hands and ask your ancestors for the lucky numbers while shaking the dice up and down.

Throw the objects forward onto the ground. Wait for them to come to rest. If the bone and feather are pointing in the same direction, this is a good sign, then take the top number on the dice. If the bone and feather are crossing, roll again. If the owl comes up, roll again. If the owl comes up three times, empty the dice and repeat the process again at some later stage.

If you wanted to generate six numbers, you would roll the dice until six lucky numbers were identified. You can use the Sangoma Dice for generating any lucky numbers – as an aid to predict any game where numbered balls are drawn at random, for example the National Lottery, Powerball, horses, roulette, china game or scores on teams etc.

Sangoma Dice and Wantima Mahlori Investments CC is not in any way associated with the Lotto or Powerball.

IMIYALELO/ IMIGAQO (Xhosa)

Vula idayisi ngobuchule ngokuthi uphakamise ngozipho okanye usebenzise into ebukhali phantsi kwamanani u “40” kunye no “9”. Thata umhlaba wengcwaba apho kulele khona izinyanya zakokwenu uze ufake umhlaba phakathi kwamadayisi. Wavale lamadayisi ngononophelo.

Uze unganiki mntu wumbi lamadayisi nokuba sisizalalwane sakho njengesipho. Thabatha usiba lwentaka, ithambo elomileyo lenkukhu kunye nedayisi. Zibambe zonke ezi zinto ngezandla zombini uze unqule kwaba phantsi ucele amanani ethamsanqa ngokuthi uhlukuhle phantsi phezulu. Phosa phantsi idayisi.

Linda lide lingashukumi idayisi. Xa ithambo kunye nosiba zikhomba indawo enye ibonakalisa ukuba izinto zingahamba kakuhle, thabatha inani eliphezulu kwedayisi. Xa isikhova sivela phinda uhlukuhle kwakhona. Xa isikhova sivela kude kube kathathu, chitha . Xa ufuna ukwakha amanani amathandathu, kufuneka uhlukuhle idayisi de kuvele amanani amathandathu ethamsanqa. Ungalisebenzisa idayisi lesangoma ukuba ufumane naziphi na iinomboro zethamsanqa – usebenzisa eli dayisi ekuncedisaneni ekuqikeleleni nawuphi na umdlalo wenomboro ekuthi zichongwe, umzekelo womdlalo ofana ne lotto, powerball, emahashini, roulette, umtshayina, mhlawumbi ekuqikeleni iqela lomdlalo.

Idayisi lesangoma kunye no Wantima Mahlori Investment CC abana budlelwane nomdlalo we Lotto okanye i Powerball.

IMIYALEZO (Zulu)

Ukuze uvule idayisi, faka uzipho noma into ebukhali ngesineke, ngaphansi kwezinombolo “u-40” no “9”. Faka into ethize, mhlawumbe enjengo thuli lwasendaweni yamadlozi akini, phakathi kwe-dayisi. Vala idayisi ngesineke. Ungabolekisi ngedayisi komunye umndeni futhi ungaphisani ngaleli dayisi.

Thola usiba (feather) lwenyoni kanye nethambo elomile lesilwane (noma elenkukhu). Bamba idayisi, usiba kanye nethambo ezandleni zombili bese ucela abaphansi ukuthi bakuthumele izinombolo zenhlanhla (ube unyakazisa idayisi phansi naphezulu). Uma uqeda lapho, lahla konke okusezandleni phansi.

Uma ithambo nosiba kukhombe ngendlela eyodwa, kusho ukuthi izinto zihamba kahle – thatha le nombolo ebheke phezulu kwidayisii. Uma usiba nethambo kungakhombi ngendlela eyodwa, gingqa futhi. Uma i-dayisi liveza isikhova ngaphezulu, gingqa futhi. Uma isikhova sivela kathathu, khipha konke okufake ngaphakathi kwe-dayisi ubuye ugingqe futhi emva kwesikhashana.

Uma ubufuna izinombolo eziyisithupha, kusho ukuthi kumele udlale ngedayisi uze uthole izinombolo eziyisithupha. Ungasebenzisa idayisi lesangoma ukuze ube nenhlanhla yokubamba i-Lotto yezwe lonke, amahashi, i-Powerball, i-roulette, umshayina noma kokufaka amaphuzu kumaqembu njl.

Idayisi lesangoma kanye ne-Wantima Mahlori CC azihlangani neze ne-Lotto kanye ne-Powerball.

DITAELO (Sotho)

Bula leaese ka hloko ka ho phahamisa ka lenala kapa o kenye ntlha e motsu ka tlasa dinomoro tsa “40” le “9”. Beha ho hong, jwalo ka mobu, o tswang lehaeng kapa lebitleng la badimo ba hao kahara letaese. Kwala letaese ka hloko. O se ke wa kadima mang kapa mang wa lelapa kapa ho fa motho e mong letaese lena e le mpho.

Fumana lesiba la nonyana le lesapo le omelletseng (mohlala, la kgoho). Tshwara letaese mmoho le lesiba le lesapo ka matsoho a mabedi ebeo kopa badimo ba hao dinomoro tsa hao tse lehlohonolo o ntse o hlokohla letaese ho ya hodimo le tlase. Akgela tsohle fatshe kapele ho wena.

Emela hore di tsitse. Haeba lesapo le lesiba di supile nqa e le nngwe, seo ke letshwao le letle, jwale nka nomoro e ka hodima letaese. Haeba lesapo le lesiba di sa supe nqa e le nngwe, phahamisa tsohle o akgele hape. Ha ho hlaha sephooko, akgela hape. Ha sephooko se ka hlaha hararo, ntsha se kahara letaese mme o qale qalong kamora nakonyana. Haeba o ne o batla ho hlahisa dinomoro tse tsheletseng, o tla akgela letaese ho fihlela dinomoro tse tsheletseng tse lehlohonolo di hlahile.

O ka sebedisa Sangoma Dice ho hlahisa dinomoro dife kapa dife tse lehlohonolo – e le thuso bakeng sa ho lepa papadi efe kapa efe moo dibolo tsa dinomoro di hulwang ka lootho, ho etsa mohlala National Lottery, Powerball, depere, roulette, papadi ya mo-china kapa dintlha tse tla hlajwa dipapading tsa dihlopha, jj.

Sangoma Dice le Wantima Mahlori Investments CC ha e na kamano efe kapa efe le Lotto kapa Powerball.

MATIRHISELO YA SNGOMA DICE (Shangaan)

1. pfula dayizi ra wena hi vu kheta. 2. Tirhisa n’wala kumbe chumu wo kariha ku pfula dayizi. 3. Tlakusa e hansi ka nomboro “40” na “9” hi n’wala kumbe chumu wo kariha. 4. Chela misava ya laha ku nga na mi moya ya va kokwana wa wena kumbe swin’wana na swin’wana leswi uswi tirhisaka loko u vulavula na mi moya ya va kokwana wa wena kumbe u tirhisa xikhongelo. 5. Pfala dayizi hi vukheta. 6. U nga tirhisi dayizi na vanhu van’wana kumbe ku nyika munhu u n’wana tani hi nyiko. 7. kuma tinsiva ta swi nyenyana na marhambu yo oma ku nga va ya huku. 8. khoma dayizi, marhambu na tisiva hi mavoko ma mbirhi u vutisa swikwembu swa wena ti nomboro ta nkateko uri karhi u yisa mavoko e henhla na le hansi. 9. hoxa dayizi na marhambu e hansi emahlweni ka wena u yima ma tshamiseka. 10. loko marhambu na tisiva swi langutile etlhelo rinwe i xikombiso xa kahle u nga tsala nomboro. 11. tsala/teka nomboro leyi nga le henhla ka dayizi. 12. loko marhambu na tinsiva swi nga langutanga e tlhelo rin’we hoax dayizi ku fikelela loko swi languta eka tlhelo rin’we. 13. loko xi khovha xiri le henhla a hi xikombiso xa kahle hoxa dayizi na kambe. 14. loko wo hoxa dayizi ka nharhu ri wa hi xikhovha u ta boheka kusungula emakumu u pfula dayizi u chela leswi u swi tirhisaka loko u vulvula na vakokwana va wena. 15 hoxa dayizi ka tsevu loko u lava ku kuma ti nomboro ta tsevu. 16. U nga tirhisa dayizi ra sangoma ku kuma ti nomboro tin’wana na tin’wana ta nkateko tani hi ku engetelela ku vhumba gemu yin’wana na yin’wana laha tinomboro ta bolo ti hlawuriwaka, ku fana na national lottery, power ball, tihaci, roulette na muchayina games kumbe swikoro swa ti team na swin’wana. Sangoma dice na Wantima Mahlori Investment CC hi ndlela yihi kumbe yihi a yina vuxakana lotto kumbe powerball.